ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

BAŞLANGIÇ:

Alevi İslam inancı ile öğretisini; din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın çağdaş bir dünya görüşüyle evrensel boyutta tanıtmayı ve yaşatmayı ilke edinmek; hak aşkına hizmet, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını sosyal yaşama geçirebilmek amacıyla ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU kurulmuştur.

Federasyon, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 117'nci maddesi hükümleri uyarınca hareket ederek gelirlerinin tümünü amaçları doğrultusunda harcamak ve temelinde evrensel insan sevgisi olan Alevi İslam- inancına bağlı kalmak koşuluyla aşağıdaki maddeleri kabullenmiş bulunmaktadır.

 

KURULUŞ

Madde 1:

A.    Federasyonun Adı: Alevi  Vakıfları Federasyonu

B.    Kısa Adı: (AVF)'dır.

C.   Merkezi:İstanbul

D.   Adresi: Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi A Blok Kat 5 No: 88  Kadıköy / İST

 

FEDERASYONUN AMACI

Madde 2:

Alevi İslam inancı ile öğretisini; din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, çağdaş bir dünya görüşüyle; hak aşkına hizmet, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içinde sosyal yaşama aktarabilmek, yurt içinde ve yurt dışında araştırmak, gerekirse buralarda temsilcilikler açarak Aleviliğin küresel boyutta tanıtılması ve yaşatılması için çalışmalarda bulunmak.

T.C. Anayasasında ve İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri içeren uluslar arası antlaşmalarda hedeflenen sosyal, hukuk, laik, demokratik cumhuriyet ilkelerinin toplumca benimsenmesini; aklın ve inancın bağnazlıktan kurtarılmasını sağlamak için çaba göstermek.

Bu doğrultuda Alevi kuruluşları ve aynı değer ve düşünceleri paylaşan diğer kuruluşlar arasında eşgüdümü ve dayanışmayı sağlamak.

 

 

FEDERASYON'UN YAPACAĞI İŞLER

Madde3:

Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

a- Alevi İnanç ve öğretisinin tanınması, kendisini yasal kimliği ile ifade etmesi ve Aleviliğin hukuksal ve sosyal güvence altına alınması için girişimlerde bulunmak,

b-          Alevi inanç ve öğretisinin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için resmi merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, gereksinim duyduğu konularda, gerekli izinleri almak suretiyle tüm resmi ve özel ve tüzel kişiliklere ait arşivlerden, kütüphanelerden, galeri ve müzelerden  yararlanmak.

c-      Alevi inanç ve öğretisine, evrensel demokratik ve laik kültüre önemli katkılarda bulunmuş, hizmet etmiş, önderlerimizin, düşünürlerimizin, bilim adamlarımızın, sufilerimizin yaşadığı veya kurduğu tarihsel yapıları koruma altına almak, anılarına etkinlikler düzenlemek, araştırma, bilimsel çalışma ve sanat eserleri elde etmek için yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek,   bu konuda yapılacak olan etkinliklere katılmak.

d-      Alevi inanç ve öğretisinin doğru temellerde yaşatılması için Cem ve Kültür Evleri açmak, bu amaçla binalar yapmak veya yaptırmak, yapılmış olanlara da her türlü katkıyı sağlamak.

e- Aleviinanç ve öğretisine yönelik yanliş bilgilenme ve bilgilendirme girişimlerinin, karalamacı, inkarcı davranış ve tutumların takipçisi olmak,  bu konularda özel ve tüzel kişilikleri aydınlatmak, gerekli hallerde yasal yollara da başvurarak,  bu konularda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için her türlü çabayı harcamak.

f-   Bilim'e, Alevi inanç ve felsefesine, Anadolu Kültür ve edebiyat'ına sahip çıkmak, Alevi Enstitüleri veya Araştırma Merkezleri kurmak, yurt içi ve yurt dışında bu konularda çalışan kurum, kuruluş ve kişilerle bilimsel işbirlikleri, konu ve alan araştırmaları yapmak, bilgi, belge ve bulguları değerlendirmek, gerekli olanları arşivlemek ve kamunun yararlanmasına sunmak.

g- Amaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, tarihsel, sanatsal, eğitsel, bilimsel amaçlı konferanslar, seminerler, paneller sempozyumlar ile tanıtıcı amaçlarla toplantılar ve törenler düzenlemek, araştırma ve kültür amaçlı geziler tertiplemek; süreli ve süresiz yayınlar ile sinema, video ve CD kayıtları ve ürünleri üretmek,  dergi, gazete, kitap, broşür çıkartmak, sanal ortam siteleri, sanal ortam ve televizyon, radyo v.b. ortamlar için kuruluş amaçlarına uygun  programlar, belgeseller ve kayıtlar düzenlemek, basın-yayın ve her türlü bilgi ve iletişim merkezleri kurmak, gerekli eserleri basıp yaymak; matbaalar kurmak, çalıştırmak, önemli yazma ve nadir eserler ile seyahatnameler, menakıpnameler, makalatnameler, cönkler, şerhler ve divanlar ile bilimsel kitap ve broşürleri basmak, basılı eserleri derlemek, sanal ve gerçek ortamlarda arşivlemek; yurtlar, sosyal tesisler, kütüphaneler, özel okullar açmak; yetenekli yoksul öğrencilerin okumalarına olanaklar sağlamak, yaşlıların ve yoksulların sorunlarıyla ilgilenmek; ihtisas için yurt dışına giden öğrenciler ile yurt içinde okuyan öğrencilere karşılıksız burslar vermek.

h- Amaçlarını gerçekleştirmek için, yasal sınırlamalar dışında, miktarı ve değeri kısıtlanmamış taşınır veya taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satın alma veya kiralama yoluyla sahip olmak, sahip olduklarını satmak, devir veya ferağ etmek, işletme veya kiraya verme yolları ile gelir elde etmek, amaçları doğrultusundaki işletmeler ile ortaklıklar kurmak, elde ettiği gelirleri amaçları doğrultusunda harcamak, gelirlerini artırmak için sahip olduğu değerleri kanunların müsaade ettiği çerçevede değerlendirmek.

İlgili yasalar çerçevesinde sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde her türlü irtifak, intifa, sükna, rehin ve ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını tesis etmek, bu hakları kullanmak,  sözleşmeler yapmak, işletmeler kurarak veya ortak olarak yönetmek.  

ı-   Amaçları doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan diğer federasyonlar ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve sonuçlandırmak, Genel Kurul kararı ile konfederasyonlar kurmak,  kurulmuş olanlara katılmak veya katıldığı konfederasyonlardan ayrılmak.

    i-   Tüzüğümüzün amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

 

FEDERASYON'UN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 4:

Federasyon, çalışmalarını aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütür.

a- Alevi Vakıfları Federasyonu, bağımsız, demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir siyasi parti, örgüt veya ideolojik harekete bağlı değildir. Kendi amaçları doğrultusunda çalışır.

b- Federasyon, hukukun evrensel ilkelerine ve üstünlüğüne, temel İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı bir kuruluş olarak bu ilkeleri her koşulda savunur.

c- Federasyon, çalışmaları sürecinde iş ve eylem birlikteliği yapacağı kişilerin, kurum ve kuruluşların, Alevi İslam inanç ve öğretisini tanımalarına, önemsemelerine ve benimsemelerine özen gösterir ve yardım eder.

d- Federasyon çalışmalarını; din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, bölgesel inanç ve etnik kimlik ayırımı yapmadan tüm insanları aynı gözle görüp, tüm insanların birlikte ve barış içerisinde ve kardeşçe yaşamaları doğrultusunda sürdürür.

e- Federasyon, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklere dayalı laik, demokratik cumhuriyet ilkelerinin savunucusudur.

f-   Federasyon, Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir, kurulu bulunan ve aynı amaç doğrultusunda çalışan özel ve tüzel kişiler, kurum, kuruluş, vakıf, federasyon ve konfederasyonlar ile süreli ve süresiz ortak çalışmalar yapabilir.

g- Aynı bölgelerde faaliyet gösteren ve aynı amaca hizmet eden kurum ve kuruluşların; kaynak israfı ve tüzel kişilik çokluğunu önlemek adına bir araya gelmelerini teşvik edebilir.

 

FEDERASYONUN MAL VARLIĞI

Madde 5:

a- Federasyonun mal varlığı, kurucu vakıflar ve sonradan üye olacak vakıfların tahsis edeceği taşınır veya taşınmaz mallardır. Federasyon, bu mal varlığına ilave olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka yollarla intifa, sükna veya mülkiyetin gayri- ayni haklarına hukuki yollarla sahip olabilir.

b- Federasyon Genel Kurulunca her vakıf için  belirlenecek üyelik aidatları.

c- Yurt içi ve Yurtdışındaki resmi veya özel kurum, kuruluş veya kişilerin yapacakları her türlü ayni-nakdi, menkul veya gayri menkul bağış ve yardımlar.

d- Federasyon yararına düzenlenecek balo, konser ve her türlü organizasyonlardan elde edilecek gelirler.

e- Federasyonun menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasında ve satışlarından, işletilmesinden sağlanan gelirler.

g- Federasyonun düzenleyeceği etkinliklerin izleyici ve katılımcılarından, süreli ve süresiz yayınlar ile yazılı, basılı ve kayıtlı ürünlerin satış, kiralama ve gösterimlerinden sağlanacak gelirler,

h- Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların Federasyona genel amaçlar veya projeler için tahsis edeceği kredi, hibe, fon, kısa ve uzun vadeli kaynaklar ve bu projelerden sağlanacak gelirler,

I – Federasyonun Borçlanma usulleri . Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.Ancak bu borçlanma federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.

 

FEDERASYON ÜYELİĞİ

Madde 6:

a-  Üye Olmak

Aynı amaçlar için kurulmuş olan vakıflardan, aktif olarak görev yapan,  toplum tarafından kabul gören ve Federasyonun amaçlarını benimseyen, yürürlükteki yasaların aradığı koşulları haiz olan, ayrımcı söylem ve eylemlerden uzak duran Alevi İslam inacına sahip her vakıf (Alevi-Bektaşi-Mevlevi–Nusayri v.b.)   kendi Genel Kurulunda aldığı katılma kararı ile başvuruda bulunabilir.

Federasyon kurulduktan sonra üyelik başvurusunda bulunan vakıflar; altı ay’ı aşmamak kaydıyla müzakere sürecine tabi tutulur. Müzakere sürecinin sonunda üyelik müracaatında bulunan vakfın federasyon üyeliğine yönetim kurulunun üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu kararın uygulanabilmesi için onursal başkanın fikri olarak aranır.

Üyelik müracaatında bulunan vakıfların üyeliğine karar verilebilmesi için en az bir Cem Kültür Merkezine veya aktif bir Cem evi’ne sahip olması ve Alevi inancının gereği fonksiyonları icra ediyor bulunması şarttır.

Federasyona kurucu ve üye olan her vakıf, Federasyonun amblemini; toplumun ve resmi kurum yetkililerinin görebilecekleri şekilde vakıf salonunun bir yerine asmak zorundadırlar.

 

b-  Üyelik Ödentisi

Federasyona üye olan her vakıf, günün koşullarına göre genel kurul tarafından belirlenecek yıllık aidatı öder. Ödentisini Genel Kurul öncesi ödemeyen vakıf, seçme ve seçilme hakkından mahrum olur..

c-  Üyelikten Çıkartılma

Federasyon amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunan kurucu veya sonradan üye olan vakıflar, Yönetim Kurulu'nun uyarılarını dikkate almazlarsa ve aynı zamanda bir kongre süreci sonuna kadar resmi tüzükte kabul ettikleri sorumluluklarını yerine getirmezlerse, Yönetim Kurulu kararı ile veya Onursal Başkanın isteği ile Disiplin Kurulu'na sevk edilirler. Disiplin Kurulunca en geç 30 gün içinde gerekli çalışmalar yapılır, rapor yönetim kuruluna sunulur. yönetim kurulu raporu takip eden ilk genel kurulda görüşülerek, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla karara bağlanır.

 

FEDERASYONUN ORGANLARI

Madde 7:

Federasyonun organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Kurulu

 

Danışma Kurulu

İdari ve teknik Denetim Kurulu

Onursal Başkan

Başkanlar Divanı

GENEL KURUL

    

Madde  8:

A- Genel Kurulun  Oluşumu :

Genel Kurul, Federasyona dahil olan vakıfların yetkili organlarınca seçilmiş olan 4’er temsilciden oluşur.

Federasyon Genel kurul üyeliğine seçilenler Üyesi oldukları vakıflarda görevleri bitmiş olsa dahi, Federasyon Genel Kurulu yapılana kadar Federasyondaki görevlerine devam ederler.

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili organıdır.

Kararlarda her delegenin eşit oy kullanma hakkı vardır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Önemli haller dışında Genel Kurul Toplantısı, Federasyon merkezinin bulunduğu İlde yapılır.

 

B-  Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantısı olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı İki yılda bir Mart ayında yapılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Üye Vakıfların Genel Başkanlarının üçte iki çoğunluğunun veya Genel Kurul delegelerinin üçte birinin noterden onaylı yazılı talebi veya Federasyon Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Bu toplantıda belirlenen gündem dışındaki konular görüşülemez. Bu gündeme başka madde eklenemez ve ekleme istemi dahi teklif edilemez. Denetleme Kurulu veya delegelerin yeterli imzasını taşıyan yazılı istemine karşın Genel Kurul bir ay içerisinde yapılmazsa, yasanın öngördüğü koşullar yerine getirilir.

Federasyon Genel Kurul toplantılarında yasalardaki genel hükümler uygulanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakları bulunan delegelerin listesini düzenler. Belirlenen Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önceden, yerel bir gazetede yayınlatır. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi iadeli taahhütlü bir mektupla ayrıca delegelere bildirir.Bu bildirimde çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir.Olağan Genel Kurul Toplantılarında bu çağrı mektubu ile beraber faaliyet raporu, bilanço, denetim kurulu raporu, gelir- gider tablosu, tahmini bütçe ve dönem içinde eğer disiplini gerektiren bir olay varsa, Disiplin Kurulu raporu da ekte gönderilir, ilgili kamu kurumlarına gerekli başvurular yapılır.İlk çağrıda yeterli çoğunluk sağlanmaz ise, ikinci toplantı bir hafta sonra aynı yer, gün ve saatte çoğunluk aranmaksızın; ancak yönetim, denetim,  kurulları asıl üye sayısından az olmamak üzere katılan delegelerle yapılır. Bu sayı bulunmazsa, Yönetim Kurulu görevine devam eder ve Genel Kurul çağrısı yeni baştan yapılır.Bu çağrıda aynı usule tabidir. Federasyon Genel Kurulu'na, kurucuların yanı sıra Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Parti Başkanları, Mülki Amirler, Belediye Başkanları, özel ve tüzel kuruluş başkan ve temsilcileri, yerli ve yabancı bilim adamları, sanatçılar, araştırmacılar, yazarlar, edebiyatçılar, Alevi dedeleri ve babaları, halk ozanları, meslek odaları, sendikalar, kooperatif, vakıf ve dernekler ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve basın mensupları davet edilebilirler. Davetlilerin Genel Kurul'da oy kullanma hakları yoktur. Ancak dileyenlere amaca uygun söz hakkı verilebilir.

C-  Toplantının Yapılış Yöntemi

Federasyon Genel Kurul toplantısına katılacak delegeler, listede bulunan adlarının karşısını imzalarlar. İmzalar sayılır, yeterli çoğunluk varsa, tutanağa geçirilir ve Federasyon başkanı veya öngörülen bir yetkili tarafından toplantı açılır. Başvuruya rağmen toplantıya katılmayan resmi yetkili bir saat beklenir, bir saat sonra bir tutanak tutulur ve toplantı başlatılır

Açış konuşmasından sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman seçilir.

Divan başkanlığı, toplantı gündemini okur, değişiklik önerisi varsa, bu önerileri oylar. Bu oylamalarda salt çoğunluk aranır.

Toplantı sonucu, tutanakla saptanır ve tutanağın altı Divan Kurulu ile birlikte resmi yetkili tarafından imzalanır. Çalışmaları saptayan divan tutanağı, toplantı bitiminde çoğaltılır, isteyenlere verilir ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

D-  Genel Kurul'un Görev Ve Yetkileri

Genel Kurul aşağıdaki maddeleri görüşüp karara bağlar:

a- Genel Kurul, Federasyon'un yetkili organları olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oy, açık tasnifle seçimini yapar. Federasyona dahil Vakıfların bu kurullar içinde temsili esastır.

b- Federasyon Tüzüğünün değiştirilmesi: Böyle bir değişiklik ancak delege tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yapılabilir.

c- Seçilmiş Kurulların çalışma raporlarını görüşür, olumlu ya da olumsuz karara bağlar.

d- Bütçe ve personel kadrosu konusunda karar verir.

e- Federasyonun gereksinim duyduğu taşınır ve taşınmaz malların alımı, satımı veya kiralanması için Yönetim Kurulu'na yetki verir.

f-   Federasyona üye olacak veya üyelikten çıkartılacak kurucu üye veya üye vakıflar hakkında karar verir. Bu kararını üçte iki çoğunlukla alır.

g- Federasyon iç yönetmeliklerini onaylayarak yürürlüğe girmesini sağlar.

h- Her üye genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

ı-   Hakkında disiplin soruşturması olan delegeler Genel Kurul’a itirazda bulunmuşlarsa Genel Kurul durumu karara bağlar.

j-   Federasyonun feshine, malların tasfiyesine, tasfiye memurlarının tayinine karar verir.

k- Tüzük ile yasaların öngördüğü diğer konuları karara bağlar.

l-   İhtiyaç duyulan bölgeleri tespit edip, Bölge Temsilciliklerini seçer.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 9:

1-  Yönetim kurulunun oluşumu ve görev dağılımı

a- Yönetim Kurulu, Federasyonun yürütme organıdır.

b- Genel Kurul tarafından seçilen 9 asıl, 5 yedek üyeden oluşur

c- Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.

d- Yönetim Kurulu, ilk toplantısında içlerinden bir Başkan, bir İkinci Başkan,  gerekli sayıda Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman seçer ve Federasyonu temsil edecek imzaları belirler. Seçimler gizli oy açık tasnifle yapılır.

2-  Yönetim Kurulu'nun Görev Ve Yetkileri

a- Federasyonun amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmak; Federasyon Genel Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

b- Bütçeye göre hareket etmek, yatırımlar yapmak.

c- Gündem oluşturarak Federasyonu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak.

d- Federasyonu özel ve tüzel kişilere karşı Genel Başkan düzeyinde temsil etmek, hukuk kuralları içerisinde Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli hukuki işlemleri ve girişimleri yapmak.

e- Federasyona üyelik başvurusunda bulunan vakıfların durumunu değerlendirmek, ve müzakere sürecini yürütmek.

f-   Gerekli gördüğü konularda başkanlıklar, komisyonlar, komiteler, kurullar kurmak, kaldırmak, bunların hazırladığı iç yönetmelikleri değerlendirip karara bağlamak ve çalışmalarını denetlemek.

g- Alevi İslam inanç ve öğretisini topluma doğru temelde verilmesini sağlamak. Bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak ve gerekli desteği sağlamak.

h- Devletten veya özel kişi ve kuruluşlardan alınacak olan yardımları, Federasyonun amaçları doğrultusunda kullanmak.

i-   Kurucu ve üye vakıfların genel kurullarına gözlemci olarak katılmak, vakıflar arası eşgüdümü sağlamak.

j-   Gereksinim duyulan bölgelerde yeni Cem ve Kültür Evlerinin açılmasına destek vermek.

k- Gerekli gördüğü hallerde Danışma ve Disiplin kurullarını göreve çağırmak.

3-  Yönetim Kurulunun Toplanması

a- Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Olağanüstü hallerde Başkan veya en az dört üyenin istemi üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplanabilir. Onursal Başkan ihtiyaç duyduğu her zaman Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

b- Toplantı gündemini Sekreter hazırlar.

c- Başkan olmadığı zaman, toplantıyı birinci Başkan Yardımcısı yönetir,

d- Yönetim Kurulu, salt çoğunluğu ile karar alır.

e- Boşalan asıl üyelik yerine, sıradaki yedek üye davet edilir.

f-   Yedek üye kalmamış ve Yönetim Kurulu asıl üye sayısı da yarıdan bir eksiğine düşmüş ise Yönetim Kurulu münfesih olmuş sayılır. Bu takdirde görevde kalan Yönetim Kurulu üyeleri Olağanüstü Genel Kurul kararı alır.

 
DENETİM KURULU

Madde 10:

a- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.

b- Denetim Kurulu ilk toplantısında içlerinden bir başkan bir raportör seçerek göreve başlar.

c- Aynı vakıftan iki üye Denetim Kuruluna alınamaz.

d- Ayda bir toplanır, gerekirse olağanüstü denetim yapabilir.

e- Yönetim Kurulundan karar defterini, gelir- gider defterleri ile gelir-gider makbuz ve faturalarını, yazışma dosyalarını ister, alır, denetler ve ara kararlar alarak raporlar düzenler. Alınan kararları, noter onaylı denetleme defterine tarih numara sırasına göre kaydeder.

f-   İki yıllık normal görev süresi sonunda, döneme ilişkin bir rapor düzenleyerek federasyon genel kuruluna sunar.

g- Denetim Kurulu, hatalı gördüğü aksaklıkları, özellikle Federasyon aleyhine olduğunu gördüğü eylemleri, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir, öneri ve uyarıda bulunur. Saptanan aksaklıklarla yanlışların giderilmemesi halinde Federasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırır.

h-Federasyonun iç denetimi, federasyon genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 11:

1-  Disiplin Kurulunun Teşkili ve Görevleri

a- Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 5 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.

b- Disiplin Kurulu Kendi arasında bir başkan ve bir sekreter seçer

c- Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri kendi vakıfları hakkında verilecek karara katılmazlar.

d- Disiplin Kurulu Başkanı olmadığı zaman, sekreter Disiplin Kurulu Başkanlığına vekalet eder.

e- Aynı vakıftan iki üye, aynı dönem için disiplin kurulu üyesi olamaz.

f-   Disiplin Kurulu, Federasyonun amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üye veya vakıf yöneticileri hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanmış iddiaları inceler ve soruşturma yapar.

g- Disiplin Kuruluna yapılacak şikayetler üye veya kurucu vakıflar tarafından Yönetim Kuruluna yapılır, Yönetim Kurulu gerekli gördüklerini Disiplin Kuruluna sevk eder.

h- Disiplin Kurulu kendisine gelen konuları en geç bir ay içerisinde karara bağlar ve kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu kararlarında salt çoğunluk aranır.

i-   Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu kararlarını yazılı belge ile taraflara iletir.

j-   Kurucu ya da üye Vakıf, onbeş takvim günü içerisinde Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz tarihinin sona ermesinden 10 gün sonra Yönetim Kurulunun alacağı karar (ihraç dışında) kesindir.

k- İhraç kararı, Genel Kurul kararının üçte iki oyu ile kesinleşir.

l-   Federasyon Yönetim Kurulu kendi yönetim kurulu üyesi hakkında disiplin soruşturması açabilir ancak, Federasyon Yönetim Kurulu hakkında topluca disiplin soruşturması açılamaz.

2-   Disiplin Kurulunca Uygulanacak Yaptırımlar

a- Uyarı: Üye vakfın veya vakıf temsilcisinin kusurlu hareketlerinden dolayı uyarılmasıdır.

b- Kınama: Uyarıyı gerektiren kusurdan daha ağır bir kusurun kınanmasıdır.

c- Üyelikten Çıkarılma: Vakfın veya temsilcisinin Federasyonla ilişkisinin kesilmesidir.

Bu yaptırım aşağıdaki durumlarda uygulanır:

aa-    Kusurlunun, Federasyon tüzüğündeki ilke ve amaçlarına kasıtlı olarak aykırı davranması. (Özellikle kamuoyu önünde, yazılı ve görsel basında Kurum olarak Federasyonu, kişi olarak yöneticilerini küçük düşürücü beyanlarda bulunması bu kapsamda disiplin suçu sayılır.)

bb-   Kusurlunun, Federasyonun maddi ve manevi varlığını kullanarak kişisel çıkar ve nüfuz sağlaması. Kusurlunun, üyelik görevlerini tüzük kurallarına göre yerine getirmemesi, aidatını yatırmaması, bir yıl içerisinde toplantılara hiç katılmaması.

 

DANIŞMA KURULU

Madde 12:

Toplumumuz tarafından değer ve ağırlıkları kabul görmüş; bilim adamları, Alevi dede ve babaları, iş adamları, inanç önderleri, yazarlar, öğretim üyeleri, sanatçılar, ozanlar vd. Yönetim Kurulu tarafından danışma kuruluna aday gösterilir. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Danışma Kuruluna aday gösterilen kişilerin Onursal Başkan tarafından onayı şarttır. Kurulda görev yapacak kişilerin adedi ve görev süreleri yönetim kurulunca önerilir ve Genel Kurul tarafından onaylanır.

Danışma Kurulu üç ayda bir toplanır. Danışma Kuruluna Federasyon Başkanı başkanlık eder. Gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun kararları öneri niteliğindedir.

Danışma Kurulunun çalışma, usul, esas ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir.

 

 

TEFTİŞ KURULU

Madde 13:

a- Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yeterince uzman elemandan oluşturulur.

b- Teftiş Kurulu, Yönetim Kurulunca kendisine verilen görevleri yerine getirir, kendilerine havale edilen olayları inceler ve bir rapor düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunar.

c- Teftiş Kuruluna seçilecek kişilerin Yüksekokul mezunu ve konusunda uzman kişiler olması şarttır.

d- Teftiş Kurulunun çalışma usul, esas ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir.

e- Gerekli görülen hallerde bu görev uzmanlaşmış kişilere yaptırılabilir.

 

ONURSAL BAŞKAN

Madde:14:

a-           Alevi İslam inancının Türkiye’de ve dünyada tanınması için; hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, bu nedenle de insanların büyük sevgi ve saygısını kazanan, Toplumumuzun İnanç Önderi Cem Vakfı Genel Başkanı ve Uluslararası hukuk Profesörü Sayın İzzettin DOĞAN’ın Federasyonun değişmez Onur Başkanı olması kararlaştırılmıştır.

b-          Görev ve Yetkileri: Federasyonun onursal başkanı isterse, federasyonun bütün organlarının çalışmalarına katılmaya ve görüş beyan etmeye, uluslararası konferans ve toplantılarda federasyonu münferiden veya Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte temsil etmeye yetkilidir. Federasyonun herhangi bir organındaki görevlilerin bu tüzükte yazılı kurallara uymaması ve kurulların görevlerini yerine getirmemeleri halinde söz konusu kurulların feshedilmesi için gerekli girişimleri başlatmaya ve sonuçlandırılmasını sağlamaya da yetkilidir.

Onursal Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde önereceği üç kişi arasından Federasyon Genel Kurulu dörtte üç çoğunlukla yeni Onursal Başkanı seçer.

 

BAŞKANLAR DİVANI

Madde 15:

Başkanlar Divanı:

 

AVF’nin aktif üye kurumlarının başkanları ve AVF Genel  Başkanından oluşur. Doğal başkanı AVF Onursal  Başkanıdır.  Başkanlar divanı yılda en az iki kere toplanarak  federasyon ‘un  işleyişini, ana sorunları, hedefleri  ve stratejilerini   günün koşullarında gözden geçirir. Temel yaklaşım ve stratejilerde  yapılması  gereken  revizyon veya değişiklikler için Federasyon yönetimine ışık tutar.

Başkanlar Divanı kendi arasından seçeceği  temsilcilerle,  AVF’yi  Alevi  kurumlarının geleneksel  veya özgün toplantılarında  ve etkinliklerinde temsil eder.

Başkanlar  Divanı  gerektiğinde oy çokluğu ile  Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya davet  edebilir.

Başkanlar Divanı üyeleri kendi vakıflarında başkanlık görevini sürdürdükleri sürece DİVAN’da görev yaparlar,  Divan üyeliği için başkanların, üye vakfın AVF  delegesi  olma şartı aranmaz.

 

 

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde 16:

Federasyon Yönetim Kurulu, şu defterleri tutar:

a- Üye Kayıt Defteri: numara sırasına göre üyelerin kaydedildiği defterdir.

b- Karar Defteri: Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu, Denetim Kurulu, Teftiş Kurulu ayrı ayrı karar defteri tutarlar. Bütün Kurullar toplantılarını gün ve numara sırasına göre kaydeder ve aldığı kararları okunaklı olarak bu deftere yazar. Kararlar başka kağıtlara yazılmış ve yapıştırılmış olamaz. Böyle kararlar geçerli sayılmaz. Karar defteri özenli olarak elle yazılır veya noter onaylı bilgisayar kağıtlarına direkt çıktı alınmak suretiyle dosyalanır.

c- Gelen -Giden Evrak Kayıt Defteri: Federasyon yazışmaları bu deftere gün ve numara sırasına göre işlenir.

d- Yevmiye, Kebir, Envanter Defteri. Vergi usul yasası uyarınca saptanmış olan belgeler kullanılır ve muhasebe usullerine uygun olarak bu deftere işlenir.

e- Demirbaş Defteri: Federasyona ait bütün demirbaşlar bu deftere kayıt edilir.

f-   Genel Kurul Karar Defteri; Genel Kurul Kararları bu deftere işlenir.

g- Bütçe Kesim Hesap ve Bilanço Defteri: Her yılın bütçe ve kesin hesapları, muhasebe usullerine göre bu deftere işlenir.

h- Yasal olarak tutulması gereken defterlerin tümü notere onaylatılır.

 
 
 
FEDERASYONUN BİLANÇO VE GELİR-GİDER HESAPLARI

Madde 17:

Federasyonun bir yıl içerisinde sağladığı her türlü gelirlerinden yaptığı her nevi harcamaları çıktıktan sonra kalan meblağ federasyonun yıllık gelir fazlasını veya zararını ifade eder.

Varsa gelir fazlasının yüzde onu yedek akçe olarak ayrılır. Gelirlerin tahsili ve harcamaların hangi usule göre yapılacağı çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 18:

Federasyonun tüzüğünde yapılacak olan değişikler, Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda Genel Kurul tarafından gündeme alınır, görüşülür ve Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki kabul oyu ile karara bağlanır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde, ikinci toplantı 15 gün sonra aynı koşullarla yapılır ve değişiklik karara bağlanır.

Tüzük değişikliğine ilişkin öneri, tasarı ve gerekçesi en az 15 gün önceden kuruculara gönderilmedikçe, Federasyon Genel Kurulunda asla görüşülemez ve kabul edilemez.

 

FEDERASYONUN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

Madde 19:

Federasyonun devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesi olanaksız hale gelirse, Federasyon Kurucular Kurulunda da bu kanı kesinlik kazanırsa; Federasyonun feshine, üye tam sayısının 2/3 oyu ile karar verilir. Bu karar yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilir ve Federasyonun fesih tescili istenir.

Asliye Hukuk Mahkemesi, bu isteği uygun görerek fesih kararı verir ise, karar tarihindeki Genel Kurul, Federasyon mallarının tasfiyesi için bir Tasfiye Kurulu seçer. Bu kurul, Federasyonun mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacakların tahsilini, borçların ödenmesini yaptıktan sonra, elde kalan malları, o günün koşullarını dikkate alarak değerlendirip kurucuların başlangıçta koydukları katılım paylarına göre iadesi için gereken işlemleri yapar.

 
DİĞER KONULAR

Madde 20:

Federasyonun yer almayan diğer konularda, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin amir hükümlerine göre hareket edilir.

 
FEDERASYONUN KURUCULARI

Madde 21:

1-CEM Vakfı (Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı)

2-Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı

     3- Hacı Bektaşi Veli Gazi Cem evi Vakfı

     4-Haydar Eren Kültür ve Eğitim Vakfı

     5Kartal Cem evi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı           

6-Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı   

7-.Ehl-i Beyt İnanç Eğitim ve Kültür Vakfı

8- Kayseri Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma ve Dayanışma Vakfı

Madde 22:

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1- Doğan BERMEK,

2- Hıdır ELMAS

3-Muhittin ÇALAĞAN

4-Ali YALDIZ

5-İsmail SAÇLI

6-Hamdi GÜNAYDIN

7-Mustafa AĞGEZ

8- Erdoğan GEYGEL

Madde 23:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1-Doğan BERMEK

2-Rıza KARAKÖSE

3-Muhittin ÇALAĞAN

4-Hüseyin DEVECİ

5-Kazım BİÇER

6-Haki ERGİN

7-Feyzullah KESKİN

8-Kamil ATABEY

9-İsmail ERDOĞAN

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama