Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

VAKFIN AMACI

Madde – 3: Vakıf geçmişten günümüze çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş, doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü görevi görmüş ve halen zengin bir tarihi mirası bağrına saklayan Anadolu’da, Türk kültürünün gelişip kökleşmesinde ve yayılmasında büyük emeği geçmiş ünlü Türk düşünürü ve bilim adamı Hacı Bektaş Veli’nin;

a-) Yaşamını, kişiliğini ve çalışmalarını;

b-) Öğretisini, dünya görüşünü ve değer yargılarını;

c-) Kültürünü, düşünce birikimini, öğelerini ve töresini yurt çapında ve genelinde,yararlı sonuçlar doğuracak şekilde tanıtmak ve yaşatmaktır.

 

VAKFIN ETKİNLİKLERİ,

ÇALIŞMA VE HİZMET KONULARI BİÇİMLERİ

 

Madde – 4: Vakıf 3. maddede belirtilen amaçları doğrultusunda;

a-) Vakıf üyeleri ve tüm vatandaşlar arasında birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayacak çalışmalar yapar.

b-) Vakıf amacına uygun olarak Hacı Bektaş Veli’nin hayatı, kişiliği, felsefesi, çalışmaları ve eserleriyle ilgili olarak çeşitli bilim kurulları oluşturur ve ihtisas komisyonları kurar.

c-) Vakıf Hacı Bektaş Veli’nin ilke ve öğretisi doğrultusunda hareket ederek insanlar arasında sevgi, barış, hoşgörü ve dostluk ortamının gelişmesine, toplumsal huzurun korunmasına, ulusal birliğin güçlenmesine katkı sağlayıcı çalışmalar yapar. Böylece Hacı Bektaş Veli’nin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, onun sevgisini yaymak, yaşatmak, öğretisini kavratmak amacıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenler, aynı amaçla kurulmuş vakıf, dernek, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek okullar ve üniversitelerle ilgili bakanlıklarla yasaların izin verdiği koordinasyonlarda bulunur ve yukarıda adı geçen kuruluşların faaliyetlerine katırlı, yardım eder, yardımcı olur, bunlarla ilgili yönetmelikler hazırlar.

d-) Vakıf ulusal ve uluslar arası düzeyde gerekli görülen bilimsel araştırmaları yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili konularda kurs, kongre, seminer, sempozyum benzeri çeşitli toplantılar, brifing ve konferanslar, panel ve açık oturumlar düzenler. Bilimsel inceleme gezileri gerçekleştirir.

e-) Vakıf, ilk, orta, yüksek ve lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim kurumları ile dershaneler açar. Maddi desteğe muhtaç yetenekli gençleri erken yaşlarda tespit edip onlara eğitim ve öğretim olanağı sağlayarak uygun ortamlarda topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla her türlü yardımı yapar, yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı ve karşılıksız burslar sağlayarak mastır ve doktora yapma imkanlarını hazırlar.

f-) Vakıf, edebiyat, tiyatro, müzik, halk oyunları ve halk kültürü, resim ve sinema başta olmak üzere tüm sanat dallarında etkinlikler düzenler, kitaplıklar açar, kütüphane ve müzeler kurar.

g-) Vakıf sergiler açmak, şenlikler , balolar ve özel geceler düzenlemek için çeşitli sosyal etkinliklerde bulunur. Bu alanda amaçlarına uygun olan tüm etkinlilere katılır veya katkıda bulunur.

h-) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar yapar, Kitap, dergi, gazete ve broşürler çıkarır.

ı-) Kültür evleri ve kültür merkezleri yapar, yaptırır ve işletir.

i-) Amaçları ile ilgili olarak kanuni izinler dahilinde kutsal değerlerin, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir. Bu konuda tüm kamu ve özel kuruluşlarla yardımlaşır ve işbirliği yapar.

j-) Hacı Bektaş Veli ile ilgili tüm konularda geçmişte ve günümüzde çeşitli hizmetler etmiş, bu kültürle yakın ilişkileri olmuş gerek belli bir yörede, gerek daha geniş bir çevrede kabul görmüş bilim adamlarına, ozanlara, yazarlara, halk adamlarına maddi ve manevi olarak yardımlarda bulunur, bunlara ilişkin yardım ve destek kampanyaları düzenler. Onların ölüm, evlenme ve benzeri özel durumlarında sosyal yardımlar sağlar. Ayrıca bunlardan vefat etmiş olanlar için, doğum ve ölüm yıldönümlerinde anma günleri düzenler ya da düzenlenen gün ve törenlere katılır.

k-) Hacı Bektaş Veli ile ilgili olarak müzik ve plastik sanat ürünlerini, yazma ve benzeri değerli eserleri gün ışığına çıkarır. Görüntülü ve sesli eserleri derleyerek bu konularda envanter, tarama ve düzenleme çalışmaları yapar.

l-) Yaşıl ve muhtaçlar için huzur evleri açar, çeşitli sağlık hizmetleri verir.

m- )Yurt, pansiyon ve kreşler açar, sağlık tesisleri kurup işletir.

n- )Afetlerde ve dar günlerde ayırım gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım eder ve kampanyalar düzenler.

o-) Doğal ve kültürel çevrenin bozulmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapar, bu tür çalışmalara destek verir.

ö-) Vakfa gelir sağlamak amacıyla her türlü dinlenme, sosyal ve sportif, turistik tesisler açar. Ticari sanai, zirai nitelikli çeşitli hizmet alanlarında faaliyet gösterecek şirketler ve ekonomik işletmeler kurar, işletir ve işlettirir.

p-) İlgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketlerin ve kamu ortaklarının hisse senetlerini, ortaklık paylarını alıp, satar veya iştirak eder.

r-) Turizm amaçlı otel, motel, pansiyon gibi tesisler kurup işletir.

s-) Menkul ve gayrimenkul mallar alıp satar, devreder veya ferağ verir, kiralar veya kiraya verir. Yasal çerçevesinde bağış ve ipotek işlemlerini yürütür.

ş-) Her türlü reklam faaliyetlerinde bulunur.

t-) Üyelerin ve yoksul halkın cenaze ve defin işlerinde, doğum, ölüm ve hastalık, sünnet ve evlenme gibi özel törenlerinde imkanları ölçüsünde yardımcı olur.

u-) Edineceği gayrimenkuller üzerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi inşa eder, işletir ve gereli görülen diğer inşaatları yapar.

ü-) Vakıf, amaç, faaliyet, çalışma ve hizmet konularını ve onların yürütülüş biçimlerini belirlemek için gerekli çalışmaları yapar. Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetleri için gelirleriyle veya bağış yada vasiyet yoluyla mallar, haklar iktisap edebilir. Taşınır ve taşınmaz varlıklarının gelirleriyle mal, hak ve gelirlerini artırmak için her türlü girişimde bulunur. Vakıf tüm bu faaliyetler için Türk Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ayrıca Vakıf 903 sayılı kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel ve tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

 

 

Başkan :İrfan Akkaya

Tel:0222 239 22 66

Adres: Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No:136 Eskişehir

www.habev.org.tr

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama