Haydar Eren Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFIN KURULUŞ AMACI:

Alevilik İslam inancı ve öğretisini; din, dil, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın çağdaş bir dünya görüşüyle; hak aşkına hizmet, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal yaşama geçirebilmek anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında araştırmak, gerekirse buralarda temsilcilikler ve şubeler açarak Aleviliğin evrensel boyutta tanıtılması ve yaşatılması için çalışmalarda bulunmak.

 

T.C. Anayasası’nda ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile temel özgürlükleri içeren uluslararası antlaşmalarda hedeflenen sosyal, hukuk, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerinin toplumca benimsenmesi; aklın bağnazlıktan kurtarılması için çaba göstermek.

Bu doğrultuda Alevi kuruluşları arasında ve aynı değer ve düşünceleri paylaşan diğer kuruluşlar arasında eşgüdümü ve dayanışmayı  Sağlamak.

 

Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın; özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve korunması için çalışmak;

uluslararası kültür değerlerine katkıda bulunması doğrultusunda ülkemiz kültür hayatının geliştirilmesi için seminer, brifing, konferans, tartışma ve sohbet toplantıları düzenlemek, gerekli araştırma kursları düzenlemek ve benzeri kültürel faaliyetlerde bulunmak;

aynı amaçla okullar açmak, öğrencilere burs vermek,cem ve kültür evi yapmak, açmak, yapılanlara destek olmak, yardımlarda bulunmak, aynı amaçlarla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak.

Yabancı dil ağırlıklı öğretim konusunun öğrenci velilerine yük olmaktan çıkartılarak bu gibi okulların, mesleki araştırma ve eğitim enstitülerinin yaygın olarak kurulması ve işletilmesi için gereken faaliyetlerde bulunmak; isteyen kişilerin bu olanaklardan faydalanmasını sağlamak.

 

Hiçbir din, dil, ırk, cinsiyet ve zevk ayırımı yapmaksızın yetenekli, fakat maddi imkânlardan yoksun öğrencilere her türlü eğitim, öğretim ve barınma olanakları ile çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacı ile birleştirici bir istikamette katkıda bulunmak.

 

Benzer amaçlarla faaliyet gösteren vakıflarla federasyon kurmak, kurulmuş olanlara üye olmak, temsilci bulundurmak veya federasyondan genel kurul kararıyla ayrılmak.

Kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla karşılık beklemeksizin kamu kurum ve kuruluşlarına bağış, yardım ve benzeri katkılar yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

 

Vakıf, kuruluşunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur:

a)      Engin ve eşsiz kültür mirasımızın korunması ve kültür hayatımızın geliştirilmesi için dergi, kitap, broşür ve gazete çıkarır. Bu amaca uygun olarak seminerler, konferanslar, sohbet toplantıları, tartışmalar ve geceler düzenlemek.

b)      Vakıf amaçlarına uygun kültürel konularda araştırma çalışmaları yapmak ve enstitüler kurmak.

c)      Bu konudaki kültür ve sanat eserleri sahipleri ile bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve teşvik etmek.

d)      Kültürle yakın ilişkisi ve yaygınlığı nedeniyle kitle haberleşme araçlarının ve önemli olan sinema, video, müzik eserlerinin, eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak.

e)      Sinema, tiyatro, müzik, halk oyunları, edebiyat v.s. sahalarında çalışmalara destek olmak.

f)        Kültür mirasımızı oluşturan tarihi eser ve anıtların restore edilmesine destek olmak veya o kültürü yaratanları araştırmak, araştırmaları teşvik etmek ve abideleştirmek.

g)      Mümkün olan en kısa zamanda yurt, okul, cem ve kültürevi açılması için bütün imkânları seferber ederek bu amaçla özel ve tüzel şahıs ve firmalardan arsa ve bina yardımı sağlamak.

h)      Kurulan okul ve açılan kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak.

i)        Yurt içinde ve dışında benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, kültürel alış veriş yapmak, vakıf amacına uygun olarak şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, vakfın mali gücü yeterli hale getirildiği yönetim kurulu ve genel kurulca tasvip olunduğu takdirde özel yüksek okul, üniversite, sağlık evi, hastane ve benzeri kurumlar açmak. Amacını gerçekleştirmek için (ilgili kurumdan gerektiğinde izin kaydı ile) yurtiçi ve yurtdışında bağış kredi temin etmek, yetenekli ama maddi imkândan yoksun olan öğrencilere yurtiçi ve yurtdışı burs vermek.

j)        Kültürel amaca destek olarak işletmeler açmak, menkul ve gayrimenkul, tahvil, hisse senetleri satın almak ve bunları satmak ve buna benzer vakfın amacına uygun olarak ticari faaliyette bulunmak.

 

Adres:Aydınlı Mah Atatürk Cad Yankı Sk No.7 Tuzla /İstanbul

Tel: 0216 393 10 81 Fax: 0216 393 25 71

www.hakev.org.tr    email : hakev@hakev.org.tr

copyright 2013.AVF Alevi Vakıfları Federasyonu. | literalwebdizayn

Paristan Bayan Giyim

Elazığ Oto Kiralama